Teren Kraków Łagiewniki

Geodeta uprawniony | Inter Geo Geodezja Nieruchomości | Kartografia | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Projekty | Proces inwestycyjny | Regulacje prawne | Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu| ZUDP | Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domów | Kraków | Małopolska | Podkarpacie | Rzeszów| Usługi geodezyjne | Pozwolenie na budowę | Pomiary geodezyjne | Pomiary sytuacyjne | Pomiary wysokościowe | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapy | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Geodezyjna obsługa inwestycji | Pośrednictwo nieruchomości | Badanie stanu prawnego nieruchomości | Badanie ksiąg wieczystych | Wykaz synchronizacyjny | Pomiary wysokości obiektów niedostępnych | Pomiary objętości mas ziemnych | Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych | Porównawcze wykazy zmian – równoważniki | Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych |

Teren Kraków Łagiewniki

POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ LUB/I MIESZKANIOWĄ DO SPRZEDANIA

obok Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz projektowanego pola golfowego w prestiżowej lokalizacji

Powierzchnia: 144 ar 75 m²
Cena:
nieruchomość sprzedana
Lokalizacja GPS: GPS 50.011696, 19.934949

geodeta krakow dzialka lagiewniki

Do sprzedania teren pod zabudowę mieszkaniową lub/i usługową (MN/U.2) Zlokalizowany 5,6 km w linii prostej na południe od Rynku Głównego w sąsiedztwie Sanktuarium Św. Jana Pawła II, pomiędzy ulicami  Zakopiańską i Herberta oraz dwiema pętlami komunikacji miejskiej. Dodatkowo skomunikowany z nowo wybudowaną ul. Totus Tuus, łączącą ul. Herberta, dalej centrum miasta i obwodnicę Krakowa.  Około 69% powierzchni terenu w miejscowym planie przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową lub/i usługową (MN/U.2) oraz około 31% powierzchni terenu  pod zieleń towarzyszącą zabudowie (ZPz).

geodeta krakow dzialka lagiewniki

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 15. 1. Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej i Usługowej MN/U.1, MN/U.2 z przeznaczeniem podstawowym pod:
1) zabudowę jednorodzinną  w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
2) usługi.

 1. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji garaży.
 2. W granicach wyznaczonych terenów w zakresie zasad zagospodarowania ustala się:
  1) możliwość realizacji usług jako obiekty wolnostojące lub lokale usługowe w parterze budynków mieszkalnych;
  2) maksymalny udział powierzchni zainwestowanej garażami naziemnymi do 10 % powierzchni działki budowlanej (objętej projektem zagospodarowania terenu lub zgłoszeniem);
  3) przy dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych pod zabudowę istniejącą i projektowaną  zakaz wydzielania działek budowlanych o wielkości mniejszej niż 350 m2 dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
  4) w terenie MN/U.2 zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych poza nieprzekraczalną, szczególną linią zabudowy wyznaczoną od strony terenów kolejowych.
 1. W granicach wyznaczonych terenów w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – min. 50 %;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 35 %;
3) wysokość  budynków mieszkalnych i usługowych – max. 11 m;
4) wysokość  wolnostojących budynków garażowych – max. 4,5 m.

§ 22. 1. Tereny Zieleni Towarzyszącej Zabudowie – ZPz

z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń towarzyszącą budynkom mieszkalnym, mieszkalno-usługowym i usługowym.

 1. W granicach wyznaczonego terenu wyznacza się, w zakresie zasad zagospodarowania obowiązuje zakaz zabudowy.
 2. W granicach wyznaczonego terenu wyznacza się, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
  1) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – min 95%;
  2) nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną wysoką (krzewy i drzewa), o docelowym udziale nie mniejszym niż 50% powierzchni terenu.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

mapa plan geodeta krakow dzialka lagiewniki

 

MAPA EWIDENCYJNA | Działka Kraków Łagiewniki

geodeta krakow dzialka lagiewniki

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA MAPIE ZASADNICZEJ

mapa geodeta krakow dzialka lagiewniki

PRZYKŁADOWA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

geodeta krakow dzialka lagiewniki

 

OTOCZENIE

geodeta krakow dzialka lagiewniki

geodeta krakow dzialka lagiewniki

geodeta krakow dzialka lagiewniki

OTOCZENIE – NOWY BUDYNEK TRZYKONDYGNACYJNY Z PODDASZEM
zrealizowany na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu

geodeta krakow dzialka lagiewniki

 

LOKALIZACJA

Kraków Łagiewniki GPS 50.011696, 19.934949

Oferta do pobrania w pliku .pdf

Powyższa oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

WYŁĄCZNOŚĆ SPRZEDAŻY

Jacek Augustyn
tel. kom.: +48 600 34 52 33

Licencja zawodowa nr 11667 w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadana przez Ministra Infrastruktury.

Geodeta uprawniony Kraków | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu | Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domów | Usługi geodezyjne | Pomiary geodezyjne | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapy | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Granice | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych |

Na sprzedaż: Mieszkania | Działki | Hale i magazynyTereny inwestycyjne | Biura i lokale

O FIRMIE | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | Realizacje