Usługi geodezyjne | geodeta uprawniony biuro nieruchomości

Geodeta uprawniony Kraków Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

 • Zakres naszej działalności obejmuje usługi geodezyjne, opracowania kartograficzne oraz obsługę transakcji związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
 • Opracowujemy mapy do celów projektowych i prawnych, dokumentację geodezyjno-prawną do celów postępowań sądowych oraz czynności notarialnych, tyczymy budynki, budowle, przyłącza, sieci, układy komunikacyjne.
 • Wykonujemy geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych obiektów budowlanych, pomiary osiadań,  przemieszczeń i odkształceń budowli, regulacje przebiegu granic działek określając w ten sposób zasięg prawa własności do nieruchomości, mapy prawne do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości, sprzedaży, darowizn, przeprowadzenia spadków, zasiedzeń, ustanawiania służebności drogi koniecznej czy prawa przesyłu mediów (prądu, gazu, wody, kanalizacji), wykazy synchronizacyjne zmian do wpisów w księgach wieczystych / równoważniki do celów postępowań sądowych oraz czynności notarialnych.
 • Przeprowadzamy proces sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Specjalizujemy się w oferowaniu terenów inwestycyjnych. Na zlecenie inwestora pozyskujemy tereny, hale, biura i nieruchomości mieszkaniowe z pełną informacją o możliwościach zakupu i charakterystyką obiektów.

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości wykonuje:

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe

 • mapy do celów projektowych;
 • inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych budynków, budowli, przyłączy;
 • geodezyjne pomiary uzupełniające, aktualizacyjne;
 • cyfrowe opracowania geodezyjno-kartograficzne;
 • obmiary powierzchni użytkowych oraz kubatur lokali przemysłowych, biurowych oraz mieszkalnych.

Geodezyjne dokumentacje do celów prawnych

 • mapy do celów prawnych i sądowych;
 • wykazy zmian/synchronizacyjne/równoważniki do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości w sądzie wieczysto-księgowym;
 • dokumentacje geodezyjne do obsługi prawnej nieruchomości;
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działek;
 • dokumentacja do zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Przygotowanie map do celów prawnych

Mapy te niezbędne są przy zakładaniu ksiąg wieczystych i regulacji stanów prawnych nieruchomości. Wykonujemy mapy, którymi uregulujemy stan prawny Twojej nieruchomości. Na ich podstawie możliwe jest przeprowadzenie spadku, darowizny, ustanowienie służebności drogi koniecznej lub przesyłu, zrealizowanie sprzedaży Twojej nieruchomości, założenie księgi wieczystej, odłączenie działki z księgi wieczystej do innej księgi wieczystej, a także ustalenie dotychczasowego położenia nieruchomości z jednoczesnym rozliczeniem jej powierzchni i regulacją granic tej nieruchomości. Szybkie uregulowanie stanu prawnego Twojej nieruchomości umożliwi jej sprzedaż, darowiznę, zasiedzenie, przeprowadzenie spadku i innych czynności prawnych.

W zakresie przygotowania dokumentacji (map) do celów prawnych wchodzą wszystkie opracowania geodezyjno-prawne niezbędne do regulacji stanu prawnego i obrotu nieruchomości. Inter-Geo Geodezja Nieruchomości wykonuje mapy prawne do celów:

 • wieczysto-księgowych;
 • sądowych (mapy do ustanowienia służebności, zasiedzeń);
 • podziałowych;
 • scaleniowych;
 • dokumentacji dla celów prawnych;
 • przygotowanie dokumentacji prawnej dla inwestycji drogowych, linii kolejowych i innych).

Mapy z projektem podziału nieruchomości niezbędne są przy podziałach działek i ich sprzedaży. Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od wystąpienia w imieniu właściciela o podział, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego celem wydania decyzji zatwierdzającej podział działki. Oferujemy również obsługę przy sprzedaży działki.

Mapa do celów sądowych służą do dokonania czynności prawnych takich jak: zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności, dokonania spadku, założenia księgi wieczystej, czy rozdział współwłasności tej nieruchomości.

Powyższe prace Inter-Geo wykonuje po uzyskaniu zlecenia. Zakres prac jest uzależniony od szczegółowego rozpoznania stanu prawnego Państwa nieruchomości.

Wznowienie znaków granicznych i ustalenia przebiegu granic

Wznowienie przeprowadzane jest najczęściej w sytuacji, gdy istniejąca granica prawna została przesunięta, a znaki graniczne, które tę granicę wyznaczały – zostały zniszczone bądź zatarte. Granica prawna to taka granica, co do której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć tę granicę w terenie z wysoką dokładnością, dodatkowo potwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną. Granica prawna nieruchomości posiada ogromne znaczenie dla właściciela nieruchomości, jak i Państwowej Ewidencji Gruntów. Zgodność przebiegu granicy fizycznej w terenie z przebiegiem granicy prawnej posiada istotne znaczenie w przypadku obrotu nieruchomościami.

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Podziały działek budowlanych, scalenia i podziały nieruchomości, wydzielenie działek drogowych, rozgraniczenia spornych odcinków granic, podziały działek rolnych i leśnych, podziały na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, wydzielenie działek pod poszerzenie nieruchomości, wznowienia / wyznaczenia / ustalenia granic nieruchomości, regulacje stanów prawnych nieruchomości, wykazy synchronizacyjne do wpisów w księgach wieczystych.

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości zajmuje się rozgraniczeniami między sąsiadującymi nieruchomościami. Rozgraniczanie nieruchomości (właść. postępowanie rozgraniczeniowe) – postępowanie przed organami administracji samorządowej mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i ich stan prawny wymaga regulacji. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy prawnej nieruchomości, czyli na określeniu w przestrzeni zasięgu prawa własności jaki przysługuje właścicielowi danej nieruchomości. Wszelkich informacji mających na celu lepsze zapoznanie Państwa z czynnościami, które będziemy wykonywali udzielamy bezpłatnie.

Odszukiwanie znaków granicznych

Usługa polega na odszukaniu znaków granicznych (naziemnych i podziemnych) wyznaczających obrys działki i oznaczenie ich w terenie. Wykonywana jest m. in. w sytuacji, kiedy właściciel nie jest pewien przebiegu granic lub planuje wykonanie ogrodzenia.

Geodezyjne pomiary realizacyjne obsługi budowy

 • tyczenie budynków, budowli, układów drogowych;
 •  tyczenie uzbrojenia podziemnego: przyłączy gazu, prądu, wody,   kanalizacji;
 •  geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
 •  pomiary osiadania, odkształceń, przemieszczeń oraz pionowości   budynków i budowli;
 •  pomiary objętości mas ziemnych;
 •  geodezyjna obsługa budownictwa ogólnego i przemysłowego;
 •  wykrywanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu.

Wszystkie opracowania wykonujemy w formie analogowej i numerycznej (AutoCAD i Microstation).

Tyczenia realizacyjne budynków i sieci uzbrojenia

Tyczenie odbywa się po uprzednim geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu budowlanego. Ustala się położenie przestrzenne zaprojektowanego obiektu w stosunku do granic nieruchomości lub innych obiektów. W zależności od stopnia skomplikowania budowli tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo (np. każda kondygnacja budynku). Wyznaczeniu podlegają osie główne budynku, osie ścian lub inne jednoznacznie określone elementy. Obiekty budowlane, dla których przewiduje się wieloetapowe tyczenie wymagają założenia osnowy realizacyjnej o dokładności geodezyjnej.

Geodeta zakłada również zero budowy, repery wysokościowe, w odniesieniu do których wyznaczany będzie poziom posadowienia budynku w układzie państwowym w stosunku do poziomu morza. Wyznaczone punkty stabilizuje się stosownie do sytuacji terenowej i uzgodnień z inwestorem i kierownikiem budowy. Mogą to być ławy fundamentowe, pręty, paliki czy gwoździe wbite w beton. Fakt wytyczenia położenia budynku dokumentowany jest wpisem w dzienniku budowy oraz dołączany jest szkic tyczenia. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia tzw. prac przygotowawczych określonych w przepisach prawa. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie jest jedną z pierwszych prac przygotowawczych.

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych. Celem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania działki, takich jak wjazdy, parkingi itp. W zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzi również inwentaryzacja obiektów liniowych takich jak przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe kanalizacyjne i in., których przebieg został uzgodniony wcześniej, przed ich budową. Przeprowadzony przez geodetę pomiar inwentaryzacyjny oraz sporządzona na jego podstawie dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna obejmować dane, które pozwolą na wniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych budynków i innych obiektów budowlanych jak również umożliwią aktualizację bazy systemu informacyjnego o terenie i obiektów budowlanych.

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie geodezyjnym wraz z wykonywaniem specjalistycznych pomiarów inżynierskich takich jak badanie pionowości szybów windowych, kominów, masztów, badanie prostoliniowości konstrukcji stalowych, niwelacja precyzyjna stropów, tworzenie numerycznych modeli terenu, obliczanie mas ziemnych.

Ceny usług geodezyjnych

Nie mamy cennika. Ze względu na specyfikę każdą pracę geodezyjną wyceniamy indywidualnie po przeprowadzeniu analizy dokumentów. Usługi geodezyjne to jeden z nieodłącznych elementów budowy i modernizacji różnego typu nieruchomości. Pomiary geodezyjne, tyczenie budynku czy inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza są czynnościami, bez których nie można rozpocząć lub zakończyć inwestycji.

Dostępność i konfiguracja terenu, stopień zurbanizowania terenu (gęstość rozmieszczenia budynków, sieci uzbrojenia terenu, itp.), wielkość obszaru inwestycji, odległość do obiektu – wpływają na ostateczną wartość usługi. W zależności od zakresu prac i stopnia skomplikowania na ostateczną cenę ma wpływ m.in.:

 • powierzchnia opracowania w przypadku map do celów projektowych oraz stopień zainwestowania terenu,
 • liczba obiektów inwentaryzowanych przy inwentaryzacji powykonawczej,
 • liczba nowo powstałych działek w wyniku podziału,
 • liczba wyznaczanych punktów granicznych, wznawianych znaków granicznych, ustalanych granic.

W celu ustalenia ceny za usługi geodezyjne zapraszamy do kontaktu: Geodeta uprawniony Kraków | tel. 600 345 233

Obszar działania | Kraków i Małopolska

Powiat krakowski

Skawina
Balice
Krzeszowice
Zabierzów
Liszki
Zielonki
Słomniki
Kocmyrzów-Luborzyca
Czernichów
Mogilany
Jerzmanowice-Przeginia
Skała
Wielka Wieś
Świątniki Górne
Iwanowice
Igołomia-Wawrzeńczyce
Michałowice
Sułoszowa

Powiat wielicki

Niepołomice
Wieliczka
Biskupice
Gdów
Kłaj

Miasto Kraków

Dzielnica I Stare Miasto
Dzielnica II Grzegórzki
Dzielnica III Prądnik Czerwony
Dzielnica IV Prądnik Biały
Dzielnica V Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice
Dzielnica VII Zwierzyniec
Dzielnica VIII Dębniki
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
Dzielnica X Swoszowice
Dzielnica XI Podgórze Duchackie
Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim
Dzielnica XIII Podgórze
Dzielnica XIV Czyżyny
Dzielnica XV Mistrzejowice
Dzielnica XVI Bieńczyce
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Powiat proszowicki

Koniusza
Nowe Brzesko
Proszowice

Powiat bocheński

Łapanów
Bochnia
Drwinia
Rzezawa

Powiat myślenicki

Sułkowice
Siepraw
Dobrzyce
Myślenice


Przydatne geodezyjne linki

Administracja samorządowa Kraków

Biuletyn informacji publicznej Miasta Krakowa

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie

ul.Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, tel.: (12) 616 96 21.

Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, tel.: (12) 656 57 43.

Wydział Architektury i Urbanistyki

ul Mogilska 41, 31-545 Kraków, tel.: (12) 616 80 17.

Wydział Planowania Przestrzennego

ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, tel.: (12) 616 85 42

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków, tel.: (12) 410 73 00.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków, tel.: (12) 616 56 40.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Instytucje branżowe związne z usługami geodezyjnymi

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Krakowie

ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, tel.: (12) 422 47 22.

Zakład Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-061 Kraków, tel.: (12) 628 12 31.

Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie

ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków.

Wodociągi Miasta Krakowa

ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, tel.: (12) 424 23 03.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

ul. Jana Pawła II, 188 30-969 Kraków, tel.: (12) 646 55 33.

Portale internetowe związne z geodezją

Geoportal

Baza danych przestrzennych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

MSIP UMK

Miejski system do wspomagania zarządzania przestrzenią geograficzną miasta Krakowa.

GeoForum

Portal i kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją.

O FIRMIE | GEODEZJA | NIERUCHOMOŚCI | Realizacje