Podziały działek budowlanych, scalenia i podziały nieruchomości, wydzielenie działek drogowych, rozgraniczenia spornych odcinków granic, podziały działek rolnych i leśnych, podziały na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, wydzielenie działek pod poszerzenie nieruchomości, wznowienia / wyznaczenia / ustalenia granic nieruchomości, regulacje stanów prawnych nieruchomości, wykazy synchronizacyjne do wpisów w księgach wieczystych / równoważniki.