Usługi geodezyjne i nieruchomości| geodeta uprawniony

poszukujemy atrakcyjnie położonych działek i niezabudowanych oraz hal magazynowych i produkcyjnych na terenie Krakowa, Niepołomic, Skawiny, Wieliczki

Realizujemy pomiary geodezyjne, opracowujemy mapy do celów projektowych, tyczymy budynki, budowle, układy komunikacyjne, sieci, przyłącza. Wykonujemy geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych obiektów budowlanych, pomiary osiadań, przemieszczeń, odkształceń, regulacje przebiegu granic działek określając w ten sposób zasięg w przestrzeni prawa własności do nieruchomości, mapy prawne do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości, sprzedaży, darowizn, przeprowadzenia spadków, zasiedzeń, ustanawiania służebności drogi koniecznej czy prawa przesyłu mediów (prądu, gazu, wody, kanalizacji).

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości wykonuje:

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe

 • mapy do celów projektowych;
 • inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych budynków, budowli, przyłączy;
 • pomiary uzupełniające, aktualizacyjne;
 • cyfrowe opracowania geodezyjno-kartograficzne;
 • obmiary powierzchni użytkowej oraz kubatur dla lokali mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych.

Geodezyjne dokumentacje do celów prawnych

 • mapy do celów prawnych i sądowych;
 • wykazy zmian/rówmoważniki do ksiąg wieczystych;
 • dokumentacje geodezyjne do obsługi prawnej nieruchomości;
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działek;
 • dokumentacja do zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Geodezyjne pomiary realizacyjne obsługi budowy

 • tyczenie budynków, budowli, układów drogowych;
 • tyczenie uzbrojenia podziemnego: przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji;
 • geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
 • pomiary osiadania, odkształceń, przemieszczeń oraz pionowości budynków i budowli;
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • inwentaryzacje architektoniczne;
 • geodezyjna obsługa budownictwa ogólnego i przemysłowego;
 • uzgodnienia projektów technicznych z Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
 • wykrywanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu.

Wszystkie opracowania wykonujemy w formie analogowej i numerycznej (AutoCAD i Microstation).

Geodeta uprawniony Kraków | Usługi geodezyjne | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu| Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domu | Usługi geodezyjne | Wytyczenie budynków | Pomiary geodezyjne | Pomiary sytuacyjne | Pomiary wysokościowe | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapa | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Geodezyjna obsługa inwestycji | Pośrednictwo nieruchomości | Badanie i regulacje stanu prawnego nieruchomości | Badanie ksiąg wieczystych | Wykaz synchronizacyjny | Pomiary wysokości obiektów niedostępnych | Pomiary objętości mas ziemnych | Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych | Porównawcze wykazy zmian – równoważniki | Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych | Wykaz (równoważnik) zmian |Inter Geo Geodezja Biuro Nieruchomości |
Geodeta uprawniony Kraków | Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

Przygotowanie map do celów prawnych

Mapy te niezbędne są przy zakładaniu ksiąg wieczystych i regulacji stanów prawnych nieruchomości. Wykonujemy mapy, którymi uregulujemy stan prawny Twojej nieruchomości. Na ich podstawie możliwe jest przeprowadzenie spadku, darowizny, ustanowienie służebności drogi koniecznej, zrealizowanie sprzedaży Twojej nieruchomości,  założenie księgi wieczystej, odłączenie działki z księgi wieczystej do innej księgi wieczystej, a także ustalenie dotychczasowego położenia nieruchomości z jednoczesnym rozliczeniem jej powierzchni i regulacją granic na działce. Szybkie uregulowanie stanu prawnego nieruchomości umożliwi jej sprzedaż, darowiznę, zasiedzenie, przeprowadzenie spadku i innych czynności prawnych.

W zakresie przygotowania dokumentacji (map) do celów prawnych wchodzą wszystkie opracowania prawno-geodezyjne niezbędne do regulacji stanu prawnego i obrotu nieruchomości. Inter-Geo Geodezja Nieruchomości wykonuje mapy prawne do celów:

 • wieczysto-księgowych;
 • sądowych (mapy do ustanowienia służebności, zasiedzeń);
 • podziałowych;
 • scaleniowych;
 • dokumentacji dla celów prawnych;
 • przygotowanie dokumentacji prawnej dla inwestycji drogowych, autostrad, linii kolejowych i innych);
 • wyrysów i wypisów działek gruntowych.

Mapy z projektem podziału do celów prawnych niezbędne są przy podziałach i sprzedaży działki. Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od wystąpienia w imieniu właściciela o podział, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nie objętej planem miejscowym do wydania decyzji zatwierdzającej podział działki. Oferujemy również obsługę przy sprzedaży działki.

Mapa do celów sądowych służą do dokonania czynności prawnych takich jak: zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności, dokonania spadku, założenia księgi wieczystej, czy wyjścia ze współwłasności.

Powyższe prace Inter-Geo wykonuje po uzyskaniu zlecenia. Zakres prac jest uzależniony od szczegółowego rozpoznania stanu prawnego Państwa nieruchomości.

Rozgraniczenia

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości zajmuje się rozgraniczeniami między sąsiadującymi nieruchomościami. Rozgraniczanie nieruchomości (właść. postępowanie rozgraniczeniowe) – postępowanie przed organami administracji samorządowej mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i ich stan prawny wymaga regulacji. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości, czyli na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości. Wszelkich informacji mających na celu lepsze zapoznanie Państwa z czynnościami, które będziemy wykonywali udzielamy bezpłatnie.

Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne

Niezbędne przy rozpoczęciu i zamknięciu księgi budowy. Wykonujemy tyczenia i pomiary powykonawcze przewodów podziemnych, jak również budynków, budowli i układów komunikacyjnych. Stwierdzamy zgodność z decyzją pozwolenia na budowę i projektem ZUDP. Mierzymy i kartujemy na mapy geodezyjne pomierzone obiekty. Inwentaryzacja powykonawcza przygotowywana jest dla wszystkich obiektów, które zostały zrealizowane w terenie i wymagały pozwolenia na budowę. Właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji obiektów wymagających zgłoszenia. Inwestor zgłasza obiekt gotowy do inwentaryzacji po ukończeniu budowy, a uzbrojenie podziemne przed jego zasypaniem. Sprawdzana jest zgodność usytuowania obiektów z ustaleniami pozwolenia na budowę. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagają jej również instytucje branżowe w zakresie administrowanej przez nich infrastruktury – przyłączy i sieci. Podczas inwentaryzacji budynku dokonuje się również zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz pomiar gruntu niezbędnego do korzystania z budynku mieszkalnego. Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, a także przyłącza, przed ich wykonaniem podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie.

Wykonujemy pomiary:

 • map do celów projektowych;
 • inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli, układów komunikacyjnych;
 • inwentaryzacja powykonawcza lokali;
 • inwentaryzacja powykonawcza przyłączy i sieci podziemnych;
 • sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnych stanowiących podstawę do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali;
 • uzgodnienia projektów w Z.U.D.P.;
 • pomiar powierzchni wynajmowanej, wystawowej lub spornej w budynkach;
 • inwentaryzacja objętości wykopów, hałd ziemi, prac ziemnych przed niwelacją terenu;
 • badanie pionowości ścian, słupów nośnych;
 • inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych w budynkach i halach stalowych;
 • niwelacja terenu, rzędne/wysokości budynków i budowli;

Tyczenia

Tyczenie odbywa się po uprzednim geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu budowlanego. Ustala się położenie przestrzenne zaprojektowanego obiektu w stosunku do granic nieruchomości lub innych szczegółów sytuacyjnych wskazanych przez projektanta. W zależności od stopnia skomplikowania budowli tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo (każda kondygnacja oddzielnie). Wyznaczeniu podlegają osie główne budynku, osie ścian lub inne jednoznacznie określone elementy. Obiekty budowlane, dla których przewiduje się wieloetapowe tyczenie wymagają założenia osnowy realizacyjnej o stosownej dokładności. Geodeta zakłada również repery wysokościowe, w odniesieniu do którego wyznaczany będzie poziom posadowienia budynku w układzie państwowym w stosunku do poziomu morza. Wyznaczone punkty stabilizuje się stosownie do sytuacji terenowej i uzgodnień z kierownikiem budowy. Mogą to być ławy fundamentowe , pręty, paliki czy gwoździe wbite w beton. Fakt wytyczenia położenia budynku dokumentowany jest wpisem w dzienniku budowy oraz dołączany jest szkic tyczenia. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia tzw. prac przygotowawczych. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie jest jedną z pierwszych prac przygotowawczych, dlatego wymagane jest zgłoszenie odpowiedniemu organowi co najmniej 7 dni wcześniej zamierzonego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • wyznaczenie, wznowienie, ustalenie i przyjęcie granic w terenie;
 • tyczenie budynków i przebiegu urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu;
 • wyznaczenie linii rozgraniczających ulic w terenie;
 • oraz inne – nietypowe prace.
Geodeta uprawniony Kraków | Usługi geodezyjne | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu| Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domu | Usługi geodezyjne | Wytyczenie budynków | Pomiary geodezyjne | Pomiary sytuacyjne | Pomiary wysokościowe | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapa | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Geodezyjna obsługa inwestycji | Pośrednictwo nieruchomości | Badanie i regulacje stanu prawnego nieruchomości | Badanie ksiąg wieczystych | Wykaz synchronizacyjny | Pomiary wysokości obiektów niedostępnych | Pomiary objętości mas ziemnych | Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych | Porównawcze wykazy zmian – równoważniki | Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych | Wykaz (równoważnik) zmian |Inter Geo Geodezja Biuro Nieruchomości |
Geodeta uprawniony Kraków | Inter-Geo Geodezja Nieruchomości

Wykonanie dokumentacji

 1. Dokumentację formalno-prawną związaną z nieruchomościami: badanie stanów prawnych, wznowienie, wyznaczenie lub ustalenie granic, rozgraniczenie nieruchomości, podziały nieruchomości, wyodrębnianie lokali, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
 2. Określającej roszczenia byłych właścicieli do badanej nieruchomości (tereny dekretowe). Zakres naszych usług obejmuje:
  • Lokalizowanie nieruchomości na podstawie danych archiwalnych;
  • Sprawdzenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości;
  • Przygotowanie map roszczeniowych do sądu.
 3. Geodezyjno-prawej do określenia roszczeń wobec właścicieli urządzeń nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, którzy naruszyli granice własności Państwa nieruchomości: Wykonamy dokumentację prawno-geodezyjną jako niezbędny dokument do określenia zakresu Państwa roszczeń, lub do wykazania Państwa jako właścicieli przedmiotowych gruntów.

Geodezyjna obsługa budowy

Niezbędna przy realizacji obiektów budowlanych (domy, hale, drogi itp.). Zapewniamy kompleksową obsługę przy budowie, począwszy od wyznaczenia obiektu w terenie aż do pomiaru powykonawczego, określenia zera budowlanego, założenie osnowy realizacyjnej, obliczenie objętości mas ziemi, naniesienie osi konstrukcyjnych.

Proces inwestycyjny

Zapewniamy kompleksową obsługę i organizację geodezyjnej obsługi procesu inwestycyjnego. Zajmujemy się zarówno wszelkimi wstępnymi czynnościami formalno-prawnymi, jak i realizacyjnymi.

Oferujemy opracowanie i przygotowanie:

 • wystąpień do władz terenowych i agend służb technicznych (czego skutkiem jest uzyskanie odpowiednich uzgodnień i opinii koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę)
 • analiz przedinwestycyjnych
 • analiz i planów zagospodarowania terenu z projektami infrastruktury, dróg itp.
 • analiz podkładu geodezyjnego i własnościowego
 • analiz geologicznych
 • analizy ekonomicznej
 • decyzji W.Z.
 • inwentaryzacji powykonawczej
 • obsługi marketingowej związanej ze sprzedażą bądź wynajmem
  obiektów
 • podziału obiektu dla wydzieleń hipotecznych

Zapraszamy do współpracy z nami

O firmie | Geodezja | Nieruchomości | Realizacje