Usługi geodezyjne| geodeta uprawniony

Usługi geodezyjne wykonywane są na każdym etapie realizacji inwestycji. Od regulacji granic prawnych działki, poprzez sporządzenie map do celów projektowych, uzgodnienia przyłączy, wytyczenie budynków i budowli, aż do inwentaryzacji powykonawczej niezbędnej do oddania budynków do użytkowania.

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości wykonuje:

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe

 • mapy do celów projektowych;
 • inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanych budynków, przyłączy;
 • pomiary uzupełniające, aktualizacyjne;
 • cyfrowe opracowania kartograficzne;
 • obmiary powierzchni użytkowej oraz kubatur dla lokali mieszkalnych, biurowych oraz hal.

Geodezyjne dokumentacje do celów prawnych

 • mapy do celów prawnych i sądowych;
 • wykazy zmian dla ksiąg wieczystych;
 • dokumentacje geodezyjne do obsługi prawnej nieruchomości;
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działek;
 • dokumentacja do zmian ewidencji gruntów i budynków.

Geodezyjne pomiary realizacyjne obsługi budowy

 • tyczenie budynków, budowli, układów drogowych;
 • tyczenie uzbrojenia podziemnego: przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji;
 • geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
 • pomiary osiadania, odkształceń, przemieszczeń oraz pionowości budynków i budowli;
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • inwentaryzacje architektoniczne;
 • geodezyjna obsługa budownictwa ogólnego i przemysłowego;
 • uzgodnienia projektów technicznych z Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
 • wykrywanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu.

Wszystkie opracowania wykonujemy w formie tradycyjnej i numerycznej (AutoCAD i Microstation).

Przygotowanie map do celów prawnych

Mapy te niezbędne są przy zakładaniu ksiąg wieczystych i regulacji stanów prawnych. Wykonujemy mapy, które regulują stan prawny nieruchomości. Na ich podstawie możliwe jest założenie księgi wieczystej na podst. aktu własności, odłączenie działki z Księgi wieczystej do innej Księgi wieczystej, a także ustalenie dotychczasowego położenia nieruchomości z jednoczesnym rozliczeniem jej powierzchni. Szybkie uregulowanie stanu prawnego w Księdze wieczystej umożliwia sprzedaż bądź zakup nieruchomości.

W zakresie przygotowania dokumentacji (map) do celów prawnych wchodzą wszystkie opracowania prawno-geodezyjne niezbędne przy uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Inter-Geo Geodezja Nieruchomości wykonuje mapy prawne do celów:

 • hipotecznych;
 • sądowych (mapy do zasiedzeń);
 • podziałowych;
 • scaleniowych;
 • dokumentacji dla celów prawnych;
 • przygotowanie dokumentacji prawnej pod inwestycje liniowe (drogi, autostrady, linie kolejowe i inne);
 • wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

Mapy do celów prawnych z projektem podziału niezbędne są przy podziałach lub sprzedaży działki. Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od wystąpienia w imieniu zleceniodawcy o podział aż do wydania decyzji zatwierdzającej wykonany podział. Zapewniamy również pomoc przy sprzedaży lub zamianie działki.

Mapa do celów sądowych służą do dokonania czynności prawnych takich jak: zasiedzenie nieruchomości bądź jej części, założenia księgi wieczystej, czy wyjścia ze współwłasności.

Powyższe prace Inter-Geo wykonuje zaraz po podpisaniu umowy lub zlecenia. Zakres prac jest uzależniony od szczegółowego rozpoznania stanu prawnego Państwa nieruchomości gruntowej.

Rozgraniczenia

Inter-Geo Geodezja Nieruchomości zajmuje się rozgraniczeniami między sąsiadującymi nieruchomościami. Rozgraniczanie nieruchomości (właśc. postępowanie rozgraniczeniowe) – postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości, czyli na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości. Wszelkich informacji mających na celu lepsze zapoznanie Państwa z czynnościami, które będziemy wykonywali udzielamy bezpłatnie.

Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne

Niezbędne przy zamknięciu Księgi Budowy. Wykonujemy pomiary powykonawcze przewodów podziemnych, jak również budynków. Stwierdzamy zgodność lub niezgodność z projektem ZUDP. Mierzymy i wnosimy na mapy zasadnicze oraz na mapy koordynacyjne ZUDP. pomierzone obiekty. Inwentaryzacja powykonawcza przygotowywana jest dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji obiektów wymagających zgłoszenia. Inwestor zgłasza obiekt gotowy do inwentaryzacji po ukończeniu budowy, a uzbrojenie podziemne przed jego zakryciem. Sprawdzana jest zgodność usytuowania obiektów z ustaleniami pozwolenia na budowę. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagają jej również instytucje branżowe w zakresie administrowanej przez nich infrastruktury. Podczas inwentaryzacji budynku dokonuje się również zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz pomiar pod wydzielenie gruntu niezbędnego do korzystania z budynku mieszkalnego. Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, a także przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Wykonujemy pomiary:

 • sytuacyjno-wysokościowe;
 • inwentaryzacja powykonawcza budynków;
 • inwentaryzacja powykonawcza lokali;
 • inwentaryzacja powykonawcza sieci podziemnych;
 • sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnych stanowiących podstawę do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali;
 • uzgodnienia projektów w Z.U.D.P.;
 • pomiar powierzchni wynajmowanej, wystawowej lub spornej w budynkach;
 • inwentaryzacja objętości wykopów, hałd ziemi, prac ziemnych przed niwelacją terenu;
 • badanie pionowości ścian, słupów nośnych;
 • inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych w budynkach i halach stalowych;
 • niwelacja terenu;

Tyczenia

Tyczenie odbywa się po uprzednim geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu. Ustala się położenie przestrzenne zaprojektowanego obiektu w stosunku do granic nieruchomości lub innych szczegółów sytuacyjnych wskazanych przez projektanta. W zależności od stopnia skomplikowania budowli tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo (każda kondygnacja oddzielnie). Wyznaczeniu podlegają osie główne budynku, osie ścian lub inne jednoznacznie określone punkty. Obiekty budowlane, dla których przewiduje się wieloetapowe tyczenie często wymagają założenia osnowy realizacyjnej o stosownej dokładności. Geodeta zakłada również reper roboczy, w odniesieniu do którego wyznaczany będzie poziom posadowienia budynku. Wyznaczone punkty stabilizuje się stosownie do sytuacji terenowej i uzgodnień z kierownikiem budowy. Mogą to być paliki, ławy fundamentowe , pręty czy gwoździe wbite w beton. Fakt wytyczenia położenia budynku dokumentowany jest wpisem w dzienniku budowy oraz dołączany jest szkic tyczenia. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia tzw. prac przygotowawczych. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie jest jedną z prac przygotowawczych, dlatego wymagane jest zgłoszenie odpowiedniemu organowi co najmniej 7 dni wcześniej zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • wyznaczenie i okazanie granic w terenie;
 • tyczenie budynków i przebiegu urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu;
 • wyznaczenie linii rozgraniczających ulic w terenie;
 • oraz inne – nietypowe prace.

Wykonanie dokumentacji

 1. Dokumentację formalno-prawną związaną z nieruchomościami: badanie stanów prawnych, wznowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości, podziały nieruchomości, wyodrębnianie lokali, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
 2. Określającej roszczenia byłych właścicieli co do badanej nieruchomości (tereny dekretowe). Zakres naszych usług obejmuje:
  • Odnajdywanie nieruchomości na podstawie danych archiwalnych;
  • Sprawdzenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości;
  • Przygotowanie map roszczeniowych do sądu.
 3. Geodezyjno-prawej do określenia roszczeń wobec właścicieli urządzeń nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, którzy naruszyli granice własności Państwa nieruchomości: Wykonamy dokumentację prawno-geodezyjną jako niezbędny dokument do określenia zakresu Państwa roszczeń, lub do wykazania Państwa jako właścicieli przedmiotowych gruntów.

Geodezyjna obsługa budowy

Niezbędna przy realizacji obiektów budowlanych (domy, hale, drogi itp.). Zapewniamy kompleksową obsługę przy budowie, począwszy od wyznaczenia obiektu w terenie aż do pomiaru powykonawczego, określenia zera budowlanego, założenie osnowy realizacyjnej, obliczenie objętości mas ziemi, naniesienie osi konstrukcyjnych.

Proces inwestycyjny

Zapewniamy kompleksową obsługę i organizację procesu inwestycyjnego. Zajmujemy się zarówno wszelkimi wstępnymi czynnościami formalno-prawnymi, jak i projektowaniem oraz realizacją danego przedsięwzięcia.

Oferujemy opracowanie i przygotowanie:

 • wystąpień do władz terenowych i agend służb technicznych (czego skutkiem jest uzyskanie odpowiednich uzgodnień i opinii koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę)
 • analiz przedinwestycyjnych
 • analiz i planów zagospodarowania terenu z projektami infrastruktury, dróg itp.
 • analiz podkładu geodezyjnego i własnościowego
 • analiz geologicznych
 • analizy ekonomicznej
 • decyzji W.Z.i Z.T.
 • dokumentacji wykonawczej
 • inwentaryzacji powykonawczej
 • obsługi marketingowej związanej ze sprzedażą bądź wynajmem
  obiektów
 • podziału obiektu dla wydzieleń hipotecznych

Zapraszamy do współpracy z nami

O firmie | Geodezja | Nieruchomości | Realizacje